کارخانه های اخراج شده از آسیاب های توپ استفاده می کنند