آسیاب توپ میله ای که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد